Organizacja zajęć

1. Zasady na zajęciach:

 • Nie prowadzimy rozmów podczas lekcji. Dopuszczane jest komentowanie i zadawanie pytań do omawianego tematu.
 • Zgłaszamy się za pomocą emotek <papa> i <jaja> lub klimatycznie *zgłasza się*.
 • Nie używamy caps locka.
 • Nie śpimy. Może to zostać ukarane odjęciem punktów.
 • Szanujemy się wzajemnie.
 • Za obecność na lekcji otrzymujemy 3 punkty, ze spóźnieniem powyżej 10 minut - 2 punkty, powyżej 20 minut - 1 punkt.
 • Skopiowanie pracy z internetu lub pojawienie się dwóch takich samych prac skutkuje oceną Troll bez możliwości poprawy.
 • Na nadrobienie zaległej pracy mamy tydzień. Niezgłoszenie się i nadrobienie pracy jest równoznaczne z oceną Troll.
 • Jeżeli ktoś nie może chodzić na moje lekcje, to należy się ze mną skontaktować w celu ustalenia sposobu zdania z mojego przedmiotu.
 • Można prowadzić zeszyt i pod koniec roku, wysłać go, aby uzyskać dobrą ocenę.

  

2. Warunki klasyfikacji z przedmiotu:

 • min. 30% obecności na lekcjach
 • min. 2 oceny pozytywne

 
3. Skala oceniania:

 • 95%-100% - Wybitny
 • 83%-94% - Powyżej Oczekiwań
 • 74%-82% - Zadowalający
 • 50%-73% - Nędzny
 • 36%-49% - Okropny
 • 0%-35% - Troll

 
4. Wagi poszczególnych ocen: 

 • 6 - Sprawdzian/Egzamin
 • 5 - Zadanie dodatkowe
 • 4 - Kartkówka, praca na lekcji
 • 3 - Praktyka
 • 2 - Zadanie domowe
 • 1 - Aktywność na lekcji, konkursy

 
5. Progi na poszczególne oceny:

 • Wybitny - od 5,5
 • Powyżej Oczekiwań - od 4,7 do 5,5
 • Zadowalający - od 3,7 do 4,7
 • Nędzny - od 2,7 do 3,7
 • Okropny - od 1,7 do 2,7
 • Troll - do 1,7

 
6. Formy sprawdzania wiedzy: 

 •  Sprawdzian/egzamin - pisany na koniec roku przez całą godzinę. Nie podlega poprawie.
 •  Kartkówka - jedna, niezapowiedziana; obejmuje 2-3 ostatnio przerobione tematy.
 •  Obowiązkowa praca domowa - na jej wykonanie przysługuje tydzień.
 •  Praca dodatkowa - nieobowiązkowa, każde poprawne wykonanie takiej pracy liczy się z oceną Wybitny.
 •  Aktywność na lekcji - ocena wystawiania za aktywność podczas całej lekcji.
 •  Praktyka - wykonywana podczas zajęć lekcyjnych. Jest to ocena za wszystkie zaklęcia na danej lekcji.
 •  Praca na lekcji - wykonywanie przez całą lekcję pracy na sowę.


KONTAKT: 
Sowa (mail) - annabeth_lancaster@interia.pl
Kominek (GG) - 22374213